Scholarship

Scholarship YCMOU

शैक्षणिक सत्र

                                              सूचना

       2017-18

सत्र 2017-18 मध्ये शिष्यवृत्ती अर्ज भरलेल्या विद्यार्थ्यांनी मूळ दस्तावेज सादर करण्याबाबतची महत्वाची सूचना (Click Here)

      2018-19

शैक्षणिक सत्र 2018-19 मध्ये प्रवेश घेतलेल्या व शिष्यवृत्ती अर्ज भरणा-या विद्यार्थ्यांसाठी महत्वाची सूचना (Click Here)

      2018-19

शैक्षणिक सत्र 2018-19 साठी भारत सरकार पोस्ट मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेबद्दल इतर मागास वर्ग प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी माहिती (Click Here)

      2018-19

शैक्षणिक सत्र 2018-19 साठी भारत सरकार पोस्ट मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेबद्दल अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी माहिती (Click Here)

      2017-18
      2018-19
शैक्षणिक सत्र 2017-18 मध्ये समाज कल्याण कार्यालयाने शिष्यवृत्तीसाठी पात्र ठरविलेल्या विद्यार्थ्यांची यादी, व अभ्यासकेंद्रांसाठी पत्र (Click Here)

     2018-19

 

शैक्षणिक सत्र 2018-19 साठी शिष्यवृत्तीसंदर्भात सुधारित सूचना (Click Here)
      2018-19 शैक्षणिक सत्र 2018-19 साठी अभ्यासकेंद्रांनी तयार करावयाच्या B Statement चा नमुना (Click Here)
      2018-19 शैक्षणिक सत्र 2018-19 साठी शिष्यवृत्ती अर्ज भरलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी (Click Here)
     2017-18   शैक्षणिक सत्र 2017-18 मध्ये शून्य शुल्क अथवा अंशत: शुल्क भरून प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी सूचना (Click Here)