Scholarship

Scholarship YCMOU

शैक्षणिक सत्र

                                              सूचना

       2017-18

सत्र 2017-18 मध्ये शिष्यवृत्ती अर्ज भरलेल्या विद्यार्थ्यांनी मूळ दस्तावेज सादर करण्याबाबतची महत्वाची सूचना (Click Here)

      2018-19

शैक्षणिक सत्र 2018-19 मध्ये प्रवेश घेतलेल्या व शिष्यवृत्ती अर्ज भरणा-या विद्यार्थ्यांसाठी महत्वाची सूचना (Click Here)

      2018-19

शैक्षणिक सत्र 2018-19 साठी भारत सरकार पोस्ट मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेबद्दल इतर मागास वर्ग प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी माहिती (Click Here)

      2018-19

शैक्षणिक सत्र 2018-19 साठी भारत सरकार पोस्ट मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेबद्दल अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी माहिती (Click Here)

      2017-18
      2018-19
शैक्षणिक सत्र 2017-18 मध्ये समाज कल्याण कार्यालयाने शिष्यवृत्तीसाठी पात्र ठरविलेल्या विद्यार्थ्यांची यादी, व अभ्यासकेंद्रांसाठी पत्र (Click Here)
      2018-19 शैक्षणिक सत्र 2018-19 साठी अभ्यासकेंद्रांनी तयार करावयाच्या B Statement चा नमुना (Click Here)
      2018-19 शैक्षणिक सत्र 2018-19 साठी शिष्यवृत्ती अर्ज भरलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी (Click Here)
     2017-18   शैक्षणिक सत्र 2017-18 मध्ये शून्य शुल्क अथवा अंशत: शुल्क भरून प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी सूचना (Click Here)
      2018-19  

  शैक्षणिक सत्र 2018-19 मध्ये शून्य शुल्क अथवा अंशत: शुल्क भरून प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी सूचना (Click Here)

    2018-19 शैक्षणिक सत्र 2018-19 शिष्यवृ्त्तीसंदर्भात महत्वाची सूचना 04.01.2018 (Click Here)
2018-19   
शैक्षणिक सत्र 2018-19 मूळ कागदपत्रं अपलोड करण्यासंदर्भात महत्वाची सूचना 10.01.2019 (Click Here)
शैक्षणिक सत्र 2018-19 शिष्यवृत्तीसंदर्भातील सुधारीत सूचना 11.01.2019 (Click Here)
शैक्षणिक सत्र 2018-19 शिष्यवृत्तीसंदर्भातील Whats App Group Link 11.01.2019 (Click Here)
शैक्षणिक सत्र 2018-19 मूळ कागदपत्रं अपलोड करण्याबाबत व इतर महत्वाच्या सूचना 18.01.2019 (Click Here)
शैक्षणिक सत्र 2018-19 - शिष्यवृत्तीसंदर्भातील अतिशय महत्वाची सूचना - 19.01.2019 (Click Here)
नव्याने शिष्यवृत्ती अर्ज सादर करण्यास इच्छूक असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी सूचना- 19.01.2019 (Click Here)
शिष्यवृत्तीसंदर्भात अभ्यासकेंद्रांसाठी महत्वपूर्ण सूचना  - 19.01.2019 (Click Here)
शैक्षणिक सत्र 2018-19 शिष्यवृत्तीसंदर्भातील अत्यंत महत्वाची सूचना 30.01.2019 (Click Here)

 

शिष्यवृत्ती अर्ज परत पाठविलेल्या / परत न पाठविलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाच्या सूचना दि. 08.02.2019 (Click Here)

Re Apply करण्याबाबत महत्वाची सूचना दि. 12.03.2019 (Click Here)

शिष्यवृत्ती मंजूर झालेल्या विद्यार्थ्यांची यादी व शिष्यवृत्ती अर्ज भरलेल्या सर्वच विद्यार्थ्यांसाठी सूचना (Click Here)

शिष्यवृत्तीसंदर्भात विद्यार्थी व अभ्यासकेंद्रांसाठी महत्वाची सूचना दि. 23.03.2019 (Click Here)

शिष्यवृत्ती अर्जावर झालेल्या कार्यवाहीचा तक्ता दि. 23.03.2019

 (Click Here)